Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Články o Františku Malkovském:

K tragické smrti štkp. Malkovského sděluje se nám z ústředí Masarykovy letecké ligy.

Letec30SdelujeSe

V jisté části tisku objevily se výčitky ministerstvu národní obrany, že zesnulý letec zúčastnil se občanské letecké slavnosti v Karlových Varech pouze na rozkaz a bez vlastního úmyslu. Aby nevzniklo nedo rozumění, považuje ústředí M. L. L. za nutno konstatovati:

Skupina Masarykovy letecké ligy v Karlových Varech, jak přirozeno, a jak jinak není ani možno, dotázala se nejdříve soukromě štkpt. Malkovského, zda by chtěl slavnosti se zúčastniti. Teprve, když zajistila si jeho rozhodnutí předem, podala žádost k vojenským úřadům, aby mu tato byla dovolena.

Je zcela přirozeno, že pilot kvalit štkpt. Malkovského se živě přál, aby se mohl uplatniti před obecenstvem a na meetingu mezinárodním. Ani vojenská správa nemohla uznat, že letecký důstojník, jejž — podobně jako státy jiné — vyslala již při různých jiných významných příležitostech do ciziny, aby representoval české letectví a letecké výrobky, nemůže býti bez občasné možnosti, aby za vhodných předpokladů a za zvláště odůvodněných okolností předvedl širší veřejnosti svoje umění.

K účasti na podniku nevojenském nemohl býti proti své vůli vůbec komandován, i když svolení vojenské správy stalo se, jak obvyklo, formulárně rozkazem. Bylo naopak třeba zvláštního a opětovného zakročení jak skupiny M. L. L., tak i ústředí jednak u leteckého velitelství, jednak přímo u ministra, aby tato účast byla mimořádně povolena.

Tento letecký den měl mimořádný ráz jako prvý český podnik tohoto druhu v  Karlových Varech, zároveň slavnost zřízení nového letiště a mezinárodní letecký meeting. Přítomny mu byly vynikající osobnosti letecké, politické i  hospodářské z různých států. Vyrovnal se tedy svým významem obdobným podnikům v cizině, jichž se škpt. Malkovský se svolením představených v zájmu domácího letectví již dříve zúčastnil.

Teprve tehdy, když byly uplatněny vůči ministerstvu národní obrany všechny tyto důvody a když byly dány a pečlivě překontrolovány všechny věcné předpoklady bezpečnosti leteckého dne, vyhovělo ministerstvo národní obrany spojeným prosbám zúčastněných a dalo své svolení. Širší veřejnost musí si uvědomiti, že naše civilní letectví nemá a nemělo kromě rovněž tragicky zahynuvšího letce sportovce dra Lhoty a řady pilotů na civilních leteckých tratích, vůbec žádného nevojenského letce vyššího řádu. Příčina vězí v našich tísnivých poměrech sociálních. Nebylo by tedy bez pomoci M. N. O. vůbec možno při zvláštních příležitostech representovati české letectví dle jeho skutečné výše.

Skutečnost, že na letišti nedošlo jinak k nejmenší nehodě a že smrtelné neštěstí škpt. Malkovského se událo teprve tehdy, kdy již skončil své skvělé vystoupení a přistával, ukazuje, že stalo se vše, co bylo v lidských silách a  co bylo možno zaříditi. Neznámá náhoda zasáhla tragicky v poslední okamžik, náhoda, již nikomu nebylo lze předvídati a která stejně vyžaduje své oběti i  v jiných oborech lidské odvahy.

Smrt československého hrdiny vzduchu je těžkou ranou pro naše letectví. Jeho památku uctíme nejlépe zvýšenou horlivostí pro rozvoj naší aviatiky, již tak miloval, tak skvěle representoval a jíž obětoval i mladý život svůj.

Gen. tajemník Synecký.
Odb. přednosta ing. Roubík.
Poslanec Ant. Srba.

Letec, časopis MLL, 1930

Sken: Marcela Šaffková

Zpět