Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Poslední předvedení vrcholného leteckého umění škpt. p. p. l. Františka Malkovského.

posledni_predvedeni

Neštěstí dne 8. června 1930 při leteckých slavnostech v Karlových Varech, jehož obětí stal se škpt. polní pilot letec František Malkovský, zeje stále ještě jako otevřená rána v našich srdcích. Uvažujeme znovu, co mohlo být jeho příčinou, avšak veškeré úvahy zůstanou vždy jen dohadem.

Celý program slavností leteckých v Karlových Varech byl důkladně připraven a v sobotu i v neděli proveden se zdarem i přesně. Na letišti u "0lšových Vrat" vlály slavnostní prapory, bylo připraveno na 4.000 míst k seděni a masy diváků soustředěny byly nejen na letišti, nýbrž i na okolních výšinách. Místní skupina M. L. L. vedena snahou probuditi zájem o letectví v severozápadních Čechách, nelitovala vysilující námahy, ani velkého nákladu, aby ukázala veškerému obyvatelstvu i mezinárodním hostem, že u nás na všech stranách nasazují se síly k rozvoji letectví.

Došly nabídky zahraničních profesionálních leteckých akrobatů, avšak nemohly být zařazeny, ježto se nám nezdály poskytovati dostatečných záruk bezpečnosti.

Všichni těšili jsme se, že náš "král vzduchu" přijme naše pozvání a tím bude při jeho skvělém a mistrovském ovládání stroje vyloučena jakákoliv nehoda. Škpt. Malkovský přijal pozvání dobrovolně, jsa vždy připraven dokázati znovu před mezinárodním forem, že naše československá letadla vyhovují nejtěžším podmínkám a naše letectvo má ve svých řadách skvělé mistry.

V neděli dopoledne dne 8. června 1930 oznámil svůj přílet.

Počasí na letišti bylo velmi příznivé, za to však z Chemnice v Sasku hlášeny mlhy a silný vítr, takže Junkersova kabinová letadla dopravní odřekla svou účast.

Davy obecenstva proudily na letiště a jeho okolí. Na 10. hodinu stanoven druhý termín zakončení hvězdicového letu a jeho hodnocení. Leteckých slavností účastnilo se celkem 23 letadel a balonová rota, za vedení pplk. pil. bal. D. Budíka se dvěma balony 1200 m2 a 600 m2. Z letadel přistála čtyři v sobotu, v  neděli dopoledne pak ostatní, až na pět vojenských letounů, které provedly odpoledne o 16. hodině bombardovací nálet i lety skupinové, které působily mohutným, nezapomenutelným dojmem a odletěly přímo na letiště do Chebu.

První letadlo přistálo v sobotu o 11.55 hod. a sice A—13 brněnského aeroklubu s pilotem panem Křehlíkem a vrch. mechanikem p. Vyhlídalem. Odpoledne pak sportovní letadlo D—1725 pana Pavla Ebnera z Berlína. Dále letadlo A—12, plzeňského aeroklubu s pilotem Bouskem a panem Šenkýřem, letadlo A—1—9, místní skupiny M. L. L. Mariánské Lázně s pilotem panem Arigim. V neděli dopoledne pak postála letadla: A—15 M. L. L. Praha s četařem pol. pil. letcem Švabenským a panem ing. Wernerem; z Plzně přiletělo 8 letadel západočes. aeroklubu a  sice: L—BIZA Ing. Oldřich Haller, L—BIZB Josef šenkýř, L—BIZN Jaroslav Balík, L—BIZO Karel Kutloch, I-BIZR Vavřinec Šedivec, L—BIZK Antonín Pokorný, OK—IZT František Bousek, OK—IZU Alois Psohlavec. — Pozorovatelé a mechanici: František Šnábl, Ing. Pavel Theiner, deleg. MLL Plzeň, Ing. Jan Placák, Karel Tomášek, Jaroslav Rejf, František Spálenský, Antonín Klouček.

Z Chebu letadlo A—12 místní skupiny M. L. L., řízené rtm. p. p. l. Šitinou Václ. a posádkovým pozorovatelem p. jednatelem Maršálkem a mech. p. Jandou, jakož ještě dvě další letadla. Dále 7 leteckých mechaniků a deputace místní skupiny M. L. L. vlakem. Též známý sportsman-gentleman, velkostatkář Prokop Lažansky z Chýše přistál se svým letounem, aby vyhověl našemu pozvání a  rozmnožil řady milých hostí.

K našemu pozvání přilétlo od leteckého pluku čís. 1 z Prahy letadlo Ab—11 pilotováno p. praporč, p. p. l. Vreclem a nadpor. p. poz. Brožkem K. za účelem předvedení padáku syst. Heinecke dle programu.

Škpt. p. p. l. F. Malkovský přiletěl a přistál v neděli dopoledne po 10. hod. Byl uvítán zástupci výboru místní skupiny M. L. L. a pozdraven přítomnými piloty a letci. Byl svěží, usměvavý, klidný, jak vidno z četných fotografií. Mechanik pana škpt. Malkovského přijel již předem vlakem a provedl sám přípravu stroje k odpolednímu vystoupení do nejmenších detailů. V poledne odejel náš milý host autem v průvodu p. prap. p. p. l. Vrecla, npor. p. poz. l. Brožka K. a Ing. F. Šmída z Karl. Varů k společnému obědu do hotelu Střelnice. Při obědě byl dobré nálady a chutnalo mu znamenitě. Po skončeném obědě odejel škpt. Malkovský tímže autem opětně na letiště a bavil se cestou se svými druhy vesele.

Letiště i okolí naplnilo se k 15. hodině hustými davy obecenstva a program začal přesně v 15. hod. balonkovou poštou. Dále následovala příprava a start letadel k handicapovému závodu který proveden bezvadně a skončen v 16 hodin. Mezi 16—16.15 hod. provedla vojenská letadla leteckého pluku čís. 1 z Prahy za vedení p. kpt. p. p. l. Hessa skvělý bombardovací nálet, jakož i lety skupinové, které obyvatelstvo zdejších krajů dosud nevidělo. V 16.30 hod. provedl p. prap. p. p. l. Vrecl se svým letadlem Ab—11 vzestup a bezvadné shození padáku syst. "Heinecke", který se pěkně rozevřel a snesl se na plochu letiště, načež p. prap. opětně přistál.

Mezitím vykonal p. škpt. Malkovský poslední zkoušku motoru a letadlo "rudý ďábel" přistaveno k startu, určenému na 17. hod. Napětí a neobyčejný zájem jak domácího obyvatelstva tak i vzácných zahraničních hostí se stupňovalo. Tisícům diváků, kteří nemohli si dopřáti zájezdu k leteckému dnu do Prahy, měla býti splněna touha spatřiti vrcholky leteckého umění a mistrného ovládání stroje. Konečně vznesl se "Rudý ďábel" prudce do výše, provázen kynutím tisíců rukou. Dosáhnuv příslušné výše, obrací se prudce a předvádí první část své sestavy, pak následují všechny variace vrcholného akrobatického umění, prováděné se zvláštní jemnou elegancí a citem, dvojitý přemet, dlouhý let na zádech se zatáčkami, střemhlavý let před frontou diváků, různá tonneau, vývrtka, lety po křídle, vertikální osma, osma na zádech atd.

Obdiv a úžas zahraničních odborníků stupňoval se od minuty k minutě, neboť náš "král vzduchu" překonával sám sebe.

Když však evoluce trvaly již k 30. minutě, cítili jsme všichni stále toužebně ji přání, aby již přistál, abychom ho mohli odnésti v jásotu na ramenou a  poděkovati mu za jeho obětavost a zázračné umění.

Konečně nasadil vývrtku o kteréž jsme věděli že jest posledním efektem před přistáním. S počátku šla vývrtka pravidelně, avšak náhle od poloviny vzdálenosti nad zemí změnila se v rychlé otáčení neovládaného stroje... a než ztrnulá hrdla mohla vyraziti výkřik úzkosti, zazněla dunivá rána, která nikdy nevymizí z paměti účastníků... všichni jsme věděli, že je konec, že náš drahý mistr přistál na onom světě.

Několik vteřin rozhostilo se ochromující ticho v masách diváků — jako by zkameněli. Avšak v zápětí nato poraženy všechny bariéry a řetěz pořadatelů a  masy hrnuly se k místu za návrším, jako by spěchaly zachrániti našeho drahého hrdinu... hnala je tam živelní, nezadržitelná touha a naděje, že snad uvidí našeho drahého mistra živého, že jej snad zázrak pro nás zachrání.

Kol nešťastných trosek vytvořen kordon, škpt. Malkovský vyzvednut a okamžitě záchrannou společností dopraven do nemocnice, avšak pohotoví operatéři marně připravovali se ku pomoci — náš obětavý hrdina zůstal na štítě — jeho vzácné srdce dotlouklo v troskách letounu.

Ing. Frant. Šmíd

Letec, časopis MLL, 1930

Sken: Marcela Šaffková

Zpět